Tehnička podrska

Usluge tehničke podrške predstavljaju aktivnosti koje se preduzimaju u cilju održavanja funkcionalnosti IT sistema u saglasnosti sa definisanim servisnim garancijama.

Tipične usluge tehničke podrške:

Za svaku ulugu definiše se skup servisnih garancija (vreme odziva, vreme oporavka, vreme rešavanja), prema prioritetu prijavljenog problema (visok, srednji, nizak).

Centar za prihvatanje, prosleđivanje i arhiviranje poziva.

Prijave kvarova i/ili problema u radu mreže se prihvataju na centralnom mestu kroz korisnički web interfejs na web stranici MDS-a

PRISTUPI CENTRU