NMS

Ubrzan razvoj i povećanje kompleksnosti računarskih mreža i servisa koje mreža treba da podrži, zahtevaju implementaciju efikasnih rešenja za nadzor i upravljanje mrežom i servisima. U savremenim računarskim mrežama, proces nadzora i upravljanja podrazumeva:

  • Upravljanje mrežom, koje obuhvata planiranje i dizajn, puštanje u rad, održavanje mreže, održavanje evidencije mrežnih elemenata i upravljanje podacima koji se prenose kroz mrežu.
  • Upravljanje servisima, gde spada planiranje i razvoj, konfigurisanje, upravljanje kvalitetom servisa, dijagnostika i rešavanje problema u eksploataciji servisa i tarifiranje.

Pored tradicionalnog upravljanja mrežom i mrežnim elementima, akcenat se sve više stavlja na realizaciju i upravljanje servisima koje bi mreža trebalo da obezbedi. Za tu svrhu razvijaju se provisioning alati i sistemi kojima se postiže automatizacija faza planiranja, implementacije, nadzora i upravljanja pojedinim tipovima servisa.

Korišćenjem inteligentnih mehanizama konfigurisanja mrežnih uređaja, uz evidenciju i korelaciju korišćenih mrežnih resursa, provisioning alati u velikoj meri pojednostavljuju aktivaciju novih servisa u mreži, kao i njihov nadzor, što ih čini nezamenljivom komponentom sistema za upravljanje u Service Provider okruženju.

Realizacija kompletnog rešenja za upravljanje mrežom i servisima najčešće zahteva korišćenje različitih softverskih alata kojima se ostvaruju različiti aspekti nadzora i upravljanja i njihovu integraciju u cilju kreiranja jedinstvenog, centralizovanog sistema.

MDS u svojoj ponudi ima širok spektar alata namenjenih prvenstveno upravljanju mrežama baziranim na mrežnim uređajima različitih proizvođača. Alati su bazirani na otvorenim standardima, sa modularnom arhitekturom i standardnim interfejsima za integraciju sa drugim komponentama i sistemima.

Nadgledanje i upravljanje računarskim mrežama