Sadržaj

ICND 1 i ICND 2 kursevi

ICND 1 i ICND 2 kursevi pokrivaju fundamentalna znanja iz oblasti mrežnog inženjeringa, koja se smatraju neophodnim za buduće administratore i mrežne inženjere. Cilj kurseva je obuka polaznike za praktičan rad na mrežnoj opremi (primarno ruteri, L2 i L3 svičevi) uz razumevanje same tehnologije. Teme koje se obrađuju obuhvataju: TCP/IP, Ethernet, IPv4 i IPv6 protokole, IP adresiranje, LAN, VLAN, WLAN i WAN tehnologije, Cisco IOS operativni sistem, switching, routing, routing protokole, itd. Prolaze se i bazični mrežni servisi kao što su DHCP, DNS, NAT. Navedeni kursevi su dobra polazna osnova za pripremu Cisco CCNA sertifikaciju, a za pohađanje istih nije neophodno predznanje.

Konfigurisanje Cisco Security servisa

Tema ovog kursa su osnovni koncepti bezbednosti računarskih mreža. Cilj kurs je razumevanje osnovnih koncepta bezbednosti računarskih mreža (razumevanje osnovnih napada i mitigacija istih, AAA, upravljanje menadžment ravni, razumevanje Stateful Firewall koncepta, razumevanje konekcija i translacija), kao i obuka za praktičan rad na Cisco uređajima (Cisco IOS Zone-based Firewall, Cisco ASA Firewall, Cisco ASA i IOS IPSec). Ovaj kurs je osnova za implementaciju i održavanje bezbednosnih servisa u računarskim mrežama. Kurs prate laboratorijske vežbe sa Cisco ASA Firewall uređajima i Cisco ruterima. Za pohađanje kursa, potrebno je osnovno znanje o mrežama i o osnovama konfigurisanja Cisco rutera i svičeva.

Napredni kurs za konfigurisanje Cisco Security servisa

Ovaj kurs je nastavak kursa „Konfigurisanje Cisco Security servisa“. Akcenat kursa je na produbljivanju znanja stečenih u pomenutom kursu, kao i na teorijskom i praktičnom razumevanju naprednijih servisa poput Modular Policy Framework, transparentnog Firewall-a, upravljanja kontekstima na Cisco ASA uređajima ili Remote-Access VPN funkcionalnosti. Ovaj kurs takođe detaljno obrađuje AAA protokol i 802.1x funkcionalnost, kao i konfiguraciju istih. Kurs prate laboratorijske vežbe na Cisco ASA Firewall uređajima, Cisco ACS AAA serveru i Cisco svičevima. Za pohađanje kursa, potrebno je osnovno znanje o mrežama, konfiguraciji Cisco svičeva, Cisco ASA uređaja, kao i osnovnih bezbednosnih koncepata.

Kurs IP Telefonija

Cilj kursa Cisco IP Telefonije je edukacija polaznika o najnovijim tehnologijama iz oblasti IP Telefonije, kako bi bili spremni za samostalnu realizuju kompleksnih IP Telefonskih rešenja. Tokom kursa, stečena znanja i veštine iz teorijskog dela se proveravaju na laboratorijskim vežbama. Polaznici kursa se podučavaju konfigurisanju i rešavanju mogućih problema koji se javljaju u svakodnevnom radu sa IP telefonskim sistemima i računarskim mrežama. Po završetku kursa, polaznici su u stanju da sami realizuju IP Telefonska rešenja, koja su transparentna, skalabilna i na kraju jednostavna za nadzor i upravljanje. Za pohađanje kursa nije potrebno predznanje iz same oblasti, ali je poželjno da polaznici imaju bazično razumevanje o IP mrežama i protokolima.

Konfiguracija BGP protokola na Cisco ruterima

BPG kurs omogućava svojim polaznicima da se upoznaju sa detaljima BGP (Border Gateway Protocol) protokola. BGP protokol predstavlja jednu od osnova modernog interneta i drugih široko rasporostranjenih tehnologija kao što je MPLS (Multiprotocol Label Switching). Sadržaj kursa obuhvata teorijske osnove BGP protokola, konfiguraciju BGP protokola na Cisco ruterima baziranim na IOS operativnim sistemu, detaljna troubleshooting uputstva i praktične laboratorijske vežbe koje pružaju polaznicima znanja i veštine potrebne za konfiguraciju i troubleshooting BGP protokola u korisničkim i servis provajder mrežama. Servisna rešenja obrađena u okviru kursa pokrivaju različite aspekte i nedoumice u vezi sa dizajnom i velikim brojem BGP funkcionalnosti. Nakon završenog kursa polaznici će biti obučeni da efikasno i uspešno dizajniraju, implementiraju i rade troubleshooting BGP protokola. Za pohađanje kursa nije potrebno predznanje iz same oblasti, ali je poželjno da polaznici poseduju osnovno znanje o IP mrežama i protokolima.

Konfigurisanje MPLS na Cisco IOS platformama

Kurs konfiguracije MPLS tehnologije na Cisco ruterima omogućava polaznicima teorijska i praktična znanja od osnova MPLS protokola do naprednih funkcionalnosti kao što su kompleksne MPLS VPN mreže i MPLS Traffic Engineering za uspostavljanje redundantnih putanja sa malim vremenom oporavka u mrežama servis provajdera. Fokus kursa je detaljan koncept MPLS tehnologije i primena u okviru mreža servis provajdera za realizaciju različith servisa. Razmatra se način migracije klasičnih IP mreža na MPLS okruženje, način implemetacija osnovnog MPLS VPN servisa kao i kompleksnih MPLS VPN topologija. Za naprednije funkcionalnosti kao što su Traffic Engineering, Fast Reroute i AtoM (Any Transport over MPLS) dat je osnovni pregled funkcionisanja i načina konfiguracije. U sklopu kursa predviđene su laboratoriske vežbe koje podrazumevaju konfiguraciju MPLS i MPLS VPN funkcionalnosti na Cisco ruterima. U sklopu laboratorijskih vežbi formira se servis provajder okruženje uz primenu MPLS i MPLS VPN tehnologije. Za pohađanje kursa potrebna su odgovarajuća predznanja kao što su: osnovna znanje o IP mrežama i protokolima, osnovna znanja o internim protokolima rutiranja IS-IS, OSPF, osnovna znanja o BGP protokolu rutiranja. Poželjno je da polaznici imaju CCNA ili ekvivalentni nivo sertifikata.

IP Multicast kurs

Multikast kurs omogućava svojim polaznicima da se upoznaju sa sastavnim blokovima  Multicast tehnologije, neophodnih za uspešnu implementaciju u korisničkim i servis provajder mrežama. Multikast predstavlja infrastrukturni servis prenosa podataka, koji omogućava optimalno korišćenje mrežnih resursa u slučaju istovremenog prenosa istih podataka do više različitih korisnika. Predstavlja idealno rešenje za aplikacije koje uključuju video konferencije, audio/video live streaming, Internet TV, Internet radio itd. Fokus kursa je detaljan koncept Multicast tehnologije uključujući multicast aplilkacije, adresiranje, multicast protokole rutiranja koji su neophodni za formiranje distribucionog stabla unutar jednog autonomnog sistema. Takođe, razmatraju se i kompleksne funkcionalnosti koje uključuju implementaciju multicast protokola između autonomnih sistema servis provajdera kao i Multicast VPN servis. U sklopu kursa predviđene su laboratoriske vežbe koje podrazumevaju konfiguraciju Multicast protokola i odgovarajućih funkcionalnosti na Cisco ruterima baziranim na IOS operativnom sistemu. Nakon završenog kursa polaznici će biti obučeni da efikasno i uspešno implementiraju i rade troubleshooting Multicast protokola. Za pohađanje kursa nije potrebno predznanje iz same oblasti, ali je neophodno da polaznici poseduju osnovno znanje o IP mrežama i protokolima.

Konfigurisanje Cisco Wireless LAN servisa

Wireless kursa pruža polaznicima teoretsko i praktično znanje iz oblasti dizajna, konfiguracije, nadzora i rešavanja problema wireless LAN mreža. Teme koje su obrađuju na ovom kursu uključuju: osnove WLAN mreža, upoznavanje sa  CUWN arhitekturom, dizajn,konfiguraciju i troubleshooting Cisco WLAN mreža, kao i administraciju Cisco Prime Infrastructure menadžment alata. Po završetku kursa, polaznici su u stanju da sami realizuju i administriraju napredna Cisco WLAN rešenja. Za pohađanje kursa nije potrebno predznanje iz same oblasti, ali je poželjno da polaznici poseduju osnovno znanje o IP mrežama i protokolima.

Konfigurisanje Cisco Firepower security servisa

Konfigurisanje Cisco Firepower security servisa Konfigurisanje Cisco Firepower security servisa je kurs koji pokriva implementaciju bezbednosnih servisa na Cisco uređajima sa Firepower funkcionalnostima. Cilj ovog kursa je obuka za podešavanje polisa za kontrolu HTTP i HTTPS saobraćaja uz dodatne kontrole sa Intrusion Prevention funkcionalnostima, antimalware zaštitom i kontrolom fajlova. Teme su i korelacione polise, analiza događaja na sistemu i izveštavanje. Kurs prate laboratorijske vežbe sa Cisco ASA Firewall-ima koji na sebi imaju Firepower modul i Firepower menadžment virtuelnih mašina. Za pohađanje kursa potrebno je osnovno znanje o računarskim mrežama.